EXCLUSIEF DRYZONE VERDELER BENELUX. WELKOM OP ONZE WEBSHOP!
SNEL
EENVOUDIG
DOELTREFFEND
PROFESSIONEEL

Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van SB Solutions voor verkoop op afstand. 

 

De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op alle overeenkomsten op afstand.
Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.

 

De gebruiker wordt verzocht onderhavige algemene voorwaarden te lezen voor tot een bestelling over te gaan. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je toestemming nodig van één van je ouders of van je voogd om een bestelling te plaatsen en/of over te gaan tot de betaling ervan.

1.     Definities

 

In deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 

1. Ondernemer: de rechtspersoon SB Solutions die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Dag: kalenderdag;

8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

10. Product: Een artikel of een ‘pack’ of ‘bundel’ van artikelen zoals aangeboden op de webshop tegen een specifieke prijs, en die beschouwd wordt als één ondeelbaar geheel. Dit geldt eveneens bij het retourneren ven het desbetreffende product.

 2.     Identiteit van de verkoper / ondernemer en uitbater van de Website

 

SB Solutions BV  met exploitatiezetel te 9300 Aalst, Drie Sleutelsstraat 74

BTW-nummer: BE 0472075640

telefoonnummer: +32 (0)53 41 70 13

e-mailadres: [email protected]

Bereikbaarheid: enkel na telefonische afspraak op bovenstaand nummer.

 

Eventuele klachten kunnen aan dit adres worden gericht.

 

maatschappelijke zetel: 9308 Hofstade, Pennebaan 9

RPR Gent, afdeling Dendermonde

 

3.     Toepasselijkheid - Overeenkomst

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden kunnen worden gedownload onder de vorm van een pdf bestand via de webshop, of op de webshop zijn in te zien, of dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 

4.     Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet. De Ondernemer is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Ondernemer is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Ondernemer, die niet aansprakelijk kan gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

5.     Online aankopen

De Consument kan als volgt online aankopen:
- kies product(en) en voeg deze toe aan de winkelwagen
- klik op ‘bestelling afronden’
- voer de gevraagde persoonlijke informatie in alsook het leveradres
- kies de verzendmethode van Bpost
- kies de betaalmethode
- bevestig uw akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden
- bevestig uw aankoop

De Consument ontvangt automatisch een orderbevestiging en betaalbevestiging nadat de Ondernemer zijn betaling heeft ontvangen.

Wanneer de Consument de betaling reeds via SBshop heeft voldaan zal de Ondernemer z.s.m. overgaan tot uitlevering. Is de betaling mislukt of wil de Consument op een andere manier betalen dan kan de Consument inloggen op SBshop. Via "Mijn account" ziet de Consument al zijn bestellingen staan. Via de knop "nu betalen" kan de Consument de openstaande order volgen en betalen.

Bij vragen over zijn bestelling kan de Consument via "Mijn account" onder "Tickets" zijn vraag stellen.

De Consument heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

  • Kredietkaart (Mastercard – Visa)
  • bankkaart (maestro – bancontact)
  • Belfius
  • KBC
  • Ideal
  • Sofort
  • overschrijving

 

De Ondernemer is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

6.     Wettelijk herroepingsrecht van de Consument

 

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. Professionele klanten kunnen zich niet beroepen op dit herroepingsrecht.

1. Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of het product voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Wanneer de consument vaststelt dat de geleverde producten tijdens het transport werden beschadigd dient hij dit binnen de 3 dagen na ontvangst per e-mail te melden aan SB solutions ([email protected]) samen met foto’s van de beschadigde goederen, zoniet vervalt het recht op vervanging of vergoeding van de beschadigde goederen.

Wanneer de producten bij de Consument zijn gebruikt of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op herroeping of ontbinding van de overeenkomst. Producten dienen steeds geretourneerd te worden in volledige, ongeschonden originele verpakking, en met voldoende extra beschermende verpakking teneinde schade tijdens het transport te vermijden. 

2. De consument wordt verzocht gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping. De mededeling van herroeping van de Consument wordt als tijdig aangemerkt indien zij schriftelijk, via e-mail of gewone post, is verzonden vóór het verstrijken van de bovenvermelde termijn van 14 dagen.

3. Wanneer de consument zich op het herroepingsrecht beroept, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking retourneren aan SB Solutions, Drie Sleutelsstraat 74, 9300 Aalst binnen een termijn van 14 dagen nadat de Consument zich op het herroepingsrecht heeft beroepen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd aan SB Solutions, bijvoorbeeld door middel van bewijs van postbezorging.

4. De kosten voor het terugzenden van de producten vallen ten laste van de Consument. In afwijking van het voorgaande zullen de kosten voor terugzending niet ten laste van de Consument vallen indien het geleverde goed of de verstrekte dienst niet beantwoordt aan de beschrijving van het aanbod. De consument zal, zo hij dat wenst, de geretourneerde producten op eigen kosten verzekeren tegen verlies en beschadiging.

5. Wanneer de Consument – na afloop van de termijn van 14 dagen – de geleverde producten niet aan SB Solutions heeft teruggezonden, is de koop van rechtswege voltrokken.

6. In afwijking van het voorgaande kan de Consument zich niet beroepen op het bovenstaande herroepingsrecht voor de overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

7. Terugbetaling van het bedrag, exclusief verzendingskosten, zal gebeuren via hetzelfde betaalmiddel als datgene dat de consument heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, en dit binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de teruggezonden goederen. In geen geval zullen interesten op dit bedrag kunnen verrekend worden. De terugbetaling zal uitsluitend gebeuren na controle van de geretourneerde producten op beschadigingen en kwaliteit. Beschadigde of onverkoopbare producten zullen niet worden terugbetaald. Bij  verlies van de producten tijdens het verzenden zal niet worden terugbetaald. In het laatste geval zal de consument zijn transporteur dienen aan te spreken voor vergoeding van dit verlies.  

 

7.     Levering

1. De eigendom gaat pas over vanaf de volledige betaling van de prijs door de Consument. De vervoers- en/of leveringskosten komen voor rekening van de Consument. Wij verzenden de producten met Bpost of GLS.

2. De levering geschiedt zo snel mogelijk. De leveringstermijnen op de website zijn slechts indicatief en houden geenszins een resultaatsverbintenis in. Producten zullen geleverd worden uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst van de bestelling van de Consument.

3. Bij laattijdige levering krijgt de Consument hiervan bericht en kan hij zonder gerechtelijke tussenkomst en met eenvoudige kennisgeving de bestelling kostenloos ontbinden, tenzij op dat moment het bestelde product reeds verzonden is of de verstrekking van de bestelde dienst reeds een aanvang heeft gemaakt. Wij kunnen evenwel niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding voor dergelijke ontbinding. De Consument krijgt de bedragen die hij reeds betaalde terugbetaald binnen een termijn van dertig kalenderdagen.

4. De levering vindt plaats op het door de Consument aangegeven leveringsadres. Indien de bestelling niet geleverd kan worden op het opgegeven adres, behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen. De Consument wordt schriftelijk, telefonisch of per e-mail verwittigd van een dergelijke beëindiging. Bij opgave van een verkeerd adres wordt een forfait van € 50,00 aangerekend aan de Consument.

5. De bestelde goederen worden uitsluitend geleverd in volgende landen: België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Spanje.

 

8.     Prijzen

De prijzen op de Website en de bestelformulieren worden in euro vermeld en zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendingskosten. De berekening van de verzendingskosten kan op elk moment worden geconsulteerd bij levering en verzending.

De prijzen worden in de loop van de aanbieding én na de bestelling niet verhoogd, tenzij wisselkoersen en wettelijke maatregelen (o.a. douanetarieven, taksen en belastingen) dit noodzakelijk maken, doch in dit geval wordt de Consument hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

 

9.     Eigendomsvoorbehoud

De verkochte producten blijven de eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en accessoria. In geval van doorverkoop behoudt de verkoper de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs. Eens de producten geleverd zijn, draagt de koper alle risico's, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast.

De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen voor gevolg hebben.

 

10.   Conformiteit

1. De Ondernemer staat ervoor in dat de producten/diensten voldoen aan de overeenkomst.

2. De Consument dient bij ontvangst de geleverde producten onmiddellijk op conformiteit te controleren. Elke zichtbare tekortkoming bij de levering, namelijk zichtbare schade of onvolledige producten, dient binnen de 7 dagen na levering schriftelijk en aangetekend meegedeeld te worden aan SB Solutions BV (Drie Sleutelsstraat 74, 9300 Aalst).

Het betreffende product dient teruggestuurd te worden binnen de 14 dagen na ontvangst van de levering. De terugzending van de producten is onderworpen aan ons voorafgaandelijk schriftelijk akkoord. Er moet een omruiling of een terugbetaling aangevraagd worden.

 

11.   Betaling

1. De betaling geschiedt uiterlijk op het ogenblik van de bestelling door middel van elektronische overschrijving, met kredietkaart of met elk ander op de Website of via e-mail aangeboden betaalmiddel.

2. De Ondernemer is op generlei manier aansprakelijk voor welke schade dan ook voortvloeiende uit fraude of eender welke onrechtmatige daad door middel van een bankkaart of kredietkaart of daaraan verbonden gegeven van de Consument door derden, onverminderd het recht van de Consument om zijn schade op laatstgenoemden te verhalen.

 

12.   Aansprakelijkheid

1. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals o.m.: verlies van een kans, emotionele schade, verlies van inkomsten…

2. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan goederen, personen of andere ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Vóór het gebruik van de geleverde producten dient de Consument de gebruiksaanwijzing en handleiding van de fabrikant of producent te lezen. Veiligheidsbladen van de producten zijn op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar.

3. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. SB Solutions is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of in e-mailverkeer of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

4. Het is mogelijk dat SB Solutions op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. SB Solutions is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

5. De gebruiker van de Website erkent dat SB Solutions het recht heeft om op om het even welk ogenblik de beschikbaarheid van de website te onderbreken omwille van onderhoud of actualisering.

 

13.   Overmacht

1. De Ondernemer is niet aansprakelijk, indien bij zijn verbintenissen ten aanzien van de Consument niet kan nakomen ten gevolge van overmacht. In geval van overmacht is de Ondernemer bevrijd van zijn verplichtingen ten aanzien van de Consument.

2. Onder “overmacht” wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.

Zo maken vb. volgende gevallen overmacht uit: vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers voor o.a buitenlands koopwaar en primaire grondstoffen, storingen van het internet, hacking van de Website, storingen van de elektriciteit, storingen van het e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, lock-outs, algemene mobilisatie, staat van oorlog of revolutie, slechte weersomstandigheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, hinderpalen bij de ontvangst van brandstoffen nodig voor de normale productie, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van ons alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen en alle omstandigheden onafhankelijk van de wil, gelden uitdrukkelijk als overmacht.

3. In geen geval is de Ondernemer - in geval van overmacht - gehouden tot enige boete of schadevergoeding.

 

14.   Garantiebepalingen

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Consument een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Consumenten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de producten te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Consument thuis zijn afgeleverd, dient de Consument contact op te nemen met SB Solutions en het product op zijn kosten terug te bezorgen aan SB Solutions BV.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Consument SB Solutions zo snel mogelijk inlichten.

De Ondernemer herinnert aan het bestaan van de wettelijke waarborg van conformiteit van de producten.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, verkeerdelijk gebruik, bewaring onder slechte omstandigheden, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

 

15.   Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan SB Solutions of rechthoudende derden. Volledige of gedeeltelijke reproductie, wijziging of gebruik van deze tekens, afbeeldingen, beelden en logo's, zonder onze schriftelijke, uitdrukkelijke en voorafgaande goedkeuring, is ten strengste verboden, ongeacht de reden of het medium, en zal worden vervolgd.

 

16.   Wederverkoop / Opnieuw verzenden van Producten

De Ondernemer besteedt voortdurend aandacht aan de kwaliteit van de producten die hij aan de klanten aanbiedt, met het oog op constante klantentevredenheid. De producten worden enkel verdeeld door de Ondernemer en door wederverkopers die door hem geautoriseerd werden. De Consument mag zichzelf niet voordoen als een van de geautoriseerde wederverkopers of als zijnde gekwalificeerd om de producten te verkopen. De Ondernemer houdt het recht voor om te weigeren de bestelling te aanvaarden, indien het vermoeden bestaat dat de Consument van plan is om producten door te verkopen. 

 

17.   Nietigheid

De eventuele nietigheid van een deel van onderhavige bepalingen brengt op generlei wijze de nietigheid van het geheel van onderhavige algemene voorwaarden met zich mee.

 

18.   Toepasselijk recht - geschillen

1. Ieder geschil voortvloeiend uit de overeenkomst op afstand tussen SB Solutions en de Consument of het gebruik van de Website worden uitsluitend beoordeeld naar Belgisch recht.

2. De Belgische rechtbanken binnen het arrondissement Dendermonde zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van het geschil uit de overeenkomst tussen SB Solutions en de Consument.

De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

SB Solutions heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op http://www.unizo.be/ecommercelabel/cm/reglement.html waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO: http://www.unizo.be/ecommercelabel/cm/consumenten.html

 

 

 

 

BIJLAGE 1: Modelformulier voor herroeping

 

Beste klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan SB Solutions BV, Drie Sleutelsstraat 74, 9300 Aalst, België.

[email protected]

 

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering  herroep:

Ordernummer:

Besteld op:

Ontvangen op:

Te retourneren artikel(s):

 

Naam consument:

Adres consument :

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) :

 

 

Datum :

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »

 

 

is toegevoegd aan uw winkelwagen.

Niet op voorraad

Het gewenste aantal voor “” is niet beschikbaar.